W WUZETEM przywiązujemy dużą wagę do ochrony danych osobowych. Przestrzegamy wszystkich wymogów prawnych, w szczególności rozporządzenia UE w sprawie ochrony danych osobowych (RODO). Zasady przetwarzania danych osobowych poszczególnych grup interesariuszy określają poniższe dokumenty:

RODO Klienci/ Kontrahenci/ Dostawcy/ Osoby do kontaktu

W celu wykonania zobowiązania, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” w Warszawie S.A., z siedzibą w Jawczycach, przy ul. Piastowskiej 67.

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych jest Ewa Jewusiak-Andrzejczak. Kontakt drogą mailową: : rodo@wuzetem.pl

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych przez nas jest:

 • Art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. udzielona Pani/Pana zgoda na otrzymanie informacji w zakresie przesłanego do nas e-maila;
 • Art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 • Art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tj. zapewnienia zgodności Administratora z mającymi zastosowanie przepisami finansowo-księgowo-podatkowymi; realizacji zawartych umów powierzenia;
 • Art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. komunikowania się w sprawie realizacji umowy; do ustalenia, dochodzenia i/lub obrony ewentualnych roszczeń; oceny dostawców.
 • W przypadku osób wskazanych do kontaktu w ramach realizowanych umów, informujemy iż dane osobowe pozyskaliśmy od osób reprezentujących podmiot, i przetwarzamy takie kategorie danych osobowych jak: imiona  i nazwiska, adresy e-mail, numery telefonów.

Cofnięcie zgody

W każdej chwili można wycofać zgodę, wysyłając informację elektroniczną na adres:  rodo@wuzetem.pl Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Czas przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji umowy; do czasu wygaśnięcia obowiązków wynikających z mających zastosowanie przepisów prawa finansowo-księgowo-podatkowych; do czasu realizacji umów powierzenia; do czasu ustalenia, dochodzenia i/lub obrony roszczeń; do czasu odwołania przez Panią/Pana udzielonej zgody.

Udostępnianie danych

Poza pracownikami lub współpracownikami Administratora, na podstawie zawartej umowy Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione lub powierzone przez Administratora do przetwarzania także podmiotom zewnętrznym wspierającym Administratora w jego bieżącej działalności, w szczególności:

 • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe, kadrowe, w tym obsługę kadrowo-płacową, księgowo-podatkową etc., w szczególności w zakresie niezbędnym do dokonywania czynności rachunkowych lub rozliczeniowych związanych z wykonaniem umowy;
 • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, w tym zajmującym się stałą obsługą prawną Administratora, w zakresie niezbędnym do realizacji takiej obsługi, w tym związanej m.in. z określeniem, dochodzeniem lub windykacją roszczeń lub obowiązków, w tym tych wynikających z treści umów lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
 • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi administracyjne związane z jego bieżącą działalnością, m.in. w zakresie obsługi teleinformatycznej, informatycznej, w tym w zakresie konserwacji i utrzymania systemów informatycznych wykorzystywanych przez Administratora, w których przechowywane są dane osobowe;
 • podmiotom wykonującym na rzecz Administratora usługi pocztowe lub kurierskie, w zakresie w jakim korzystanie z w/w usług będzie obywało się przy okazji lub w związku z wykonaniem umów;
 • biurom informacji gospodarczej (tzw. „wywiadowniom gospodarczym”) w zakresie potrzebnym do dokonania sprawdzenia kondycji oraz wiarygodności finansowej i ekonomicznej osoby, której dane dotyczą lub reprezentowanego przez nią podmiotu, przed zawarciem umowy lub w trakcie jej realizacji, w szczególności sprawdzenia podmiotów w rejestrach dłużników.

Prawa podmiotów przetwarzania

W każdej chwili posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Profilowanie

Administrator informuje, że podane przez Panią/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

Potencjalni Klienci

W celu wykonania zobowiązania, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” w Warszawie S.A., z siedzibą w Jawczycach, przy ul. Piastowskiej 67.

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych jest Ewa Jewusiak-Andrzejczak. Kontakt drogą mailową: rodo@wuzetem.pl

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 • Art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. udzielona jednoznacznie i dobrowolnie zgoda osoby, której dane będziemy przetwarzać czy to w formie przesłanego do nas e-maila/zapytania, czy w formie odznaczonego checkboxa;
 • Art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • Art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. w celu ustalenia, dochodzenia i/lub obrony roszczeń.

Cofnięcie zgody

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania informacji/ofert handlowych, do ustalenia czy dochodzenia i/lub obrony roszczeń. W przypadku braku podania danych, nie będzie możliwe przesyłanie informacji/ofert handlowych. W każdej chwili można wycofać zgodę, wysyłając prośbę na adres: rodo@wuzetem.pl Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Czas przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania przez Panią/Pana udzielonej zgody; do czasu ustalenia, dochodzenia i/lub obrony roszczeń.

Udostępnianie danych

Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, świadczącym usługi na rzecz WUZETEM:

 • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, w tym zajmującym się stałą obsługą prawną Administratora, w zakresie niezbędnym do realizacji takiej obsługi, w tym związanej m.in. z określeniem, dochodzeniem lub windykacją roszczeń lub obowiązków, w tym tych wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
 • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi administracyjne związane z jego bieżącą działalnością, m.in. w zakresie obsługi teleinformatycznej, informatycznej, w tym w zakresie konserwacji i utrzymania systemów informatycznych wykorzystywanych przez Administratora, w których przechowywane są dane osobowe;
 • podmiotom wykonującym na rzecz Administratora usługi pocztowe lub kurierskie;
 • biurom informacji gospodarczej (tzw. „wywiadowniom gospodarczym) w zakresie potrzebnym do dokonania sprawdzenia kondycji oraz wiarygodności finansowej i ekonomicznej osoby, której dane dotyczą lub reprezentowanego przez nią podmiotu, przed zawarciem umowy lub w trakcie jej realizacji, w szczególności sprawdzenia w/w podmiotów w rejestrach dłużników, jeśli kontakt z potencjalnym klientem zmierza do podpisania umowy.

Prawa podmiotów przetwarzania

 • W każdej chwili posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania;
 • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Profilowanie

Administrator informuje, że podane przez Panią/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

Kandydaci do pracy

W celu wykonania zobowiązania, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” w Warszawie S.A., z siedzibą w Jawczycach, przy ul. Piastowskiej 67.

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych jest Ewa Jewusiak-Andrzejczak. Kontakt drogą mailową: rodo@wuzetem.pl

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
 • Przepis prawa pracy, tj. art. 221 § 1 Kodeksu Pracy;
 • Wyrażona Pani/Pana zgoda na inne dane, niż zawarte w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy, wskazane w dokumentach aplikacyjnych, w tym także dane szczególnej kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, jeżeli były one wymagane w procesie rekrutacyjnym;
 • Wyrażona Pani/Pana zgoda na wykorzystanie danych w celu przyszłych rekrutacji – art. 6 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 • Zrealizowanie uprawnienia lub spełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa dla innych danych, niż zawarte w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy;
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji aktualnego prowadzonego procesu rekrutacji, w tym także w celu otrzymywania informacji mailowej/telefonicznej, a także w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na kontakt i udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

Cofnięcie zgody

W każdej chwili można wycofać zgodę, wysyłając informację elektroniczną na adres:  rodo@wuzetem.pl Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Czas przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na wykorzystanie danych w celu udziału w przyszłych rekrutacjach, Państwa dane będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy.

Udostępnianie danych

Poza pracownikami lub współpracownikami Administratora, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione lub powierzone przez Administratora do przetwarzania także podmiotom zewnętrznym wspierającym Administratora w jego bieżącej działalności, w szczególności:

 • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, w tym zajmującym się stałą obsługą prawną Administratora, w zakresie niezbędnym do realizacji takiej obsługi, w tym związanej m.in. z określeniem, dochodzeniem lub windykacją roszczeń lub obowiązków, lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
 • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi administracyjne związane z jego bieżącą działalnością, m.in. w zakresie obsługi teleinformatycznej, informatycznej, w tym w zakresie konserwacji i utrzymania systemów informatycznych wykorzystywanych przez Administratora, w których przechowywane są dane osobowe;
 • podmiotom wykonującym na rzecz Administratora usługi pocztowe lub kurierskie.

Prawa podmiotów przetwarzania

 • W każdej chwili posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania;
 • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym zgodnym z art. 221 § 1 Kodeksu Pracy, podanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, a także do otrzymania informacji elektronicznej i/lub telefonicznej, związanej z procesem rekrutacyjnym. W przypadku braku podania danych zgodnych z art. 221 § 1 Kodeksu Pracy, nie będzie możliwe przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego, a także przekazanie informacji elektronicznej i/lub telefonicznej, dotyczącej procesu rekrutacyjnego;
 • Podanie danych innych niż zawartych w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy, w tym także danych szczególnej kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych jest dobrowolne. W przypadku braku podania tych danych będzie możliwe przeprowadzenie procesu rekrutacji na podstawie podania przez Panią/Pana danych zgodnych z art. 221 § 1 Kodeksu Pracy;
 • Wyrażenie zgody na przyszłe rekrutacje jest dobrowolne, ale w przypadku braku wyrażenia zgody Pani/Pana danych nie będziemy przetwarzać m.in. w celu zaproszenia do udziału w przyszłych rekrutacjach.

Profilowanie

Administrator informuje, że podane przez Panią/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

Akcjonariusze i Pełnomocnicy Akcjonariuszy

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” w Warszawie S.A., z siedzibą w Jawczycach, przy ul. Piastowskiej 67.

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych jest Ewa Jewusiak-Andrzejczak. Kontakt drogą mailową: : rodo@wuzetem.pl

Cele przetwarzania/podstawa prawna

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji zadań, w zakresie obsługi osób fizycznych nabywających akcje Spółki Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL – WZM” w Warszawie S.A., wynikających z przepisów prawa określonych w Kodeksie Spółek Handlowych (w szczególności art. 341, tj. wpisanie do Księgi Akcyjnej i jej prowadzenie; art. 406, tj. umożliwienie Pani/Panu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy; art. 407, tj. sporządzenie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu oraz wyłożenia jej w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w celu udostępnienia jej pozostałym Akcjonariuszom, wykonywania odpisów i przesyłania ich do pozostałych Akcjonariuszy; art. 410, tj. sporządzenie listy obecności zawierającej spis uczestników Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w przypadku Pani/Pana uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy);
 • Dodatkowo podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych może być art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora polegający na odpowiednim zabezpieczeniu informacji na wypadek potrzeby wskazania dowodów, zapewnieniu możliwości kontaktu, obsłudze korespondencji i obiegu dokumentów lub na ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu i/lub obrony przed roszczeniami.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone przez Administratora do przetwarzania także podmiotom zewnętrznym wspierającym Administratora w jego bieżącej działalności, w szczególności:

 • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe, kadrowe, w tym obsługę kadrowo-płacową, księgowo-podatkową etc., w szczególności w zakresie niezbędnym do dokonywania czynności rachunkowych lub rozliczeniowych;
 • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, w tym zajmującym się stałą obsługą prawną Administratora, w zakresie niezbędnym do realizacji takiej obsługi, w tym związanej m.in. z określeniem, dochodzeniem lub windykacją roszczeń lub wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
 • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi administracyjne związane z jego bieżącą działalnością, m.in. w zakresie obsługi teleinformatycznej, informatycznej, w tym w zakresie konserwacji i utrzymania systemów informatycznych wykorzystywanych przez Administratora, w których przechowywane są dane osobowe;
 • podmiotom wykonującym na rzecz Administratora usługi pocztowe lub kurierskie.

Okres przechowywania

Dane osobowe będą przechowywane do czasu ustania celów w zakresie obsługi osób fizycznych nabywających akcje Spółki Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL – WZM” w Warszawie S.A. wynikających z przepisów prawa Kodeksu Spółek Handlowych, a także do czasu odpowiedniego zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wskazania dowodów, zapewnienia możliwości kontaktu, obsługi korespondencji i obiegu dokumentów lub na ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu i/lub obrony przed roszczeniami.

Prawa podmiotów przetwarzania

 • W każdej chwili posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania;
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o podaniu danych

Podanie danych jest wymogiem Ustawowym, niezbędnym do obsługi osób fizycznych nabywających akcje Spółki Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL – WZM” w Warszawie S.A.

Profilowanie

Podane przez Pana/Panią dane nie będą podlegały profilowaniu.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” w Warszawie S.A., z siedzibą w Jawczycach, przy ul. Piastowskiej 67.

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych jest Ewa Jewusiak-Andrzejczak. Kontakt drogą mailową: rodo@wuzetem.pl

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
 • Przepis prawa pracy, tj. art. 221 § 1 Kodeksu Pracy;
 • Wyrażona Pani/Pana zgoda na inne dane, niż zawarte w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy, wskazane w dokumentach aplikacyjnych, w tym także dane szczególnej kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, jeżeli były one wymagane w procesie rekrutacyjnym;
 • Wyrażona Pani/Pana zgoda na wykorzystanie danych w celu przyszłych rekrutacji – art. 6 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 • Zrealizowanie uprawnienia lub spełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa dla innych danych, niż zawarte w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy;
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji aktualnego prowadzonego procesu rekrutacji, w tym także w celu otrzymywania informacji mailowej/telefonicznej, a także w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na kontakt i udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

Cofnięcie zgody

W każdej chwili można wycofać zgodę, wysyłając informację elektroniczną na adres:  rodo@wuzetem.pl Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Czas przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na wykorzystanie danych w celu udziału w przyszłych rekrutacjach, Państwa dane będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy.

Udostępnianie danych

Poza pracownikami lub współpracownikami Administratora, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione lub powierzone przez Administratora do przetwarzania także podmiotom zewnętrznym wspierającym Administratora w jego bieżącej działalności, w szczególności:

 • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, w tym zajmującym się stałą obsługą prawną Administratora, w zakresie niezbędnym do realizacji takiej obsługi, w tym związanej m.in. z określeniem, dochodzeniem lub windykacją roszczeń lub obowiązków, lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
 • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi administracyjne związane z jego bieżącą działalnością, m.in. w zakresie obsługi teleinformatycznej, informatycznej, w tym w zakresie konserwacji i utrzymania systemów informatycznych wykorzystywanych przez Administratora, w których przechowywane są dane osobowe;
 • podmiotom wykonującym na rzecz Administratora usługi pocztowe lub kurierskie.

Prawa podmiotów przetwarzania

 • W każdej chwili posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania;
 • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym zgodnym z art. 221 § 1 Kodeksu Pracy, podanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, a także do otrzymania informacji elektronicznej i/lub telefonicznej, związanej z procesem rekrutacyjnym. W przypadku braku podania danych zgodnych z art. 221 § 1 Kodeksu Pracy, nie będzie możliwe przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego, a także przekazanie informacji elektronicznej i/lub telefonicznej, dotyczącej procesu rekrutacyjnego;
 • Podanie danych innych niż zawartych w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy, w tym także danych szczególnej kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych jest dobrowolne. W przypadku braku podania tych danych będzie możliwe przeprowadzenie procesu rekrutacji na podstawie podania przez Panią/Pana danych zgodnych z art. 221 § 1 Kodeksu Pracy;
 • Wyrażenie zgody na przyszłe rekrutacje jest dobrowolne, ale w przypadku braku wyrażenia zgody Pani/Pana danych nie będziemy przetwarzać m.in. w celu zaproszenia do udziału w przyszłych rekrutacjach.

Profilowanie

Administrator informuje, że podane przez Panią/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

Pracownicy WUZETEM

W celu wykonania zobowiązania, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” w Warszawie S.A., z siedzibą w Jawczycach, przy ul. Piastowskiej 67.

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych jest Ewa Jewusiak-Andrzejczak. Kontakt drogą mailową: rodo@wuzetem.pl

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:

 • Art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. współpraca Pani/Pana w ramach świadczenia pracy na rzecz Warszawskich Zakładów Mechanicznych „PZL-WZM” w Warszawie S.A., w związku z zawartą, wykonywaną lub zakończoną umową o pracę.
 • Art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Warszawskich Zakładach Mechanicznych „PZL-WZM” w Warszawie S.A. w związku z zatrudnianiem pracowników między innymi na podstawie przepisów prawa pracy, przepisów o ubezpieczeniu społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnym, podatkach, rachunkowości, ustawy archiwalnej, ale także innych zobowiązań wynikających z regulacji prawnych, oraz zawartych umów powierzeń.
 • Art. 6 list f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. prawnie uzasadniony cel administratora w zakresie ustalenia, dochodzenia i/lub obrony roszczeń; w zakresie ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności przez Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” w Warszawie S.A. poprzez wykonywanie i zapewnienia integralności, poufności i dostępności kopii danych.
 • Art. 6 ust. 1 lit. a) wyrażona Pani/Pana zgoda na umieszczenie imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem pod umieszczonym artykułem w pracowniczej gazecie wewnętrznej, która kolportowana jest tylko wewnątrz Spółki dla pracowników/współpracowników. Zgoda ta jest wyrażona poprzez Pani/Pana inicjatywę w zakresie umieszczenia tych danych.
 • Art. 9 ust. 2 lit. h) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. do celów profilaktyki zdrowotnej i medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy.

Czas przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zatrudnienia (realizacja umowy o pracę), a następnie przez okres wskazany przez przepisy prawa pracy i inne przepisy szczególne m.in.: ustawy rachunkowości, prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych, ustawy archiwalnej. Pani/Pana dane mogą być przechowywane także do czasu realizacji umów powierzeń, a także do ustalenia, dochodzenia i/lub obrony roszczeń.

Udostępnianie danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone przez Administratora do przetwarzania także podmiotom zewnętrznym wspierającym Administratora w jego bieżącej działalności, w szczególności:

 • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe, kadrowe, w tym obsługę kadrowo-płacową, księgowo-podatkową etc., w szczególności w zakresie niezbędnym do dokonywania czynności rachunkowych lub rozliczeniowych;
 • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, w tym zajmującym się stałą obsługą prawną Administratora, w zakresie niezbędnym do realizacji takiej obsługi, w tym związanej m.in. z określeniem, dochodzeniem lub windykacją roszczeń lub obowiązków, w tym tych wynikających z umów lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
 • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi administracyjne związane z jego bieżącą działalnością, m.in. w zakresie obsługi teleinformatycznej, informatycznej, w tym w zakresie konserwacji i utrzymania systemów informatycznych wykorzystywanych przez Administratora, w których przechowywane są dane osobowe;
 • podmiotom wykonującym na rzecz Administratora usługi pocztowe lub kurierskie, w zakresie w jakim korzystanie z w/w usług będzie obywało się przy okazji lub w związku z zatrudnieniem lub ustaniem stosunku pracy.

Prawa podmiotów przetwarzania

 • W każdej chwili posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania;
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Profilowanie

Administrator informuje, że podane przez Panią/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt:  rodo@wuzetem.pl

logo wuzetem

Jesteśmy globalnym dostawcą stalowych komponentów precyzyjnych do pojazdów, maszyn i urządzeń. Oferujemy kompleksowe rozwiązania z zakresu mechaniki precyzyjnej dla producentów i dystrybutorów z branż motoryzacyjnej, rolniczej, zbrojeniowej oraz przemysłu ciężkiego. Specjalizujemy się w produkcji najwyższej jakości rozpylaczy, wtryskiwaczy, elementów tłoczących. Dysponujemy nowoczesnym parkiem maszynowym, laboratorium badawczo-rozwojowym oraz doświadczonym zespołem inżynierów. Spółka działa nieprzerwanie od ponad 70 lat, a nasze produkty są dostępne w 33 krajach na świecie.

KONTAKT

ul. Piastowska 67
05-850 Jawczyce

NIP: 525-000-08-60
REGON: 012078978

tel.: +48 22 841 32 01
fax: +48 22 841 85 68

e-mail: wuzetem@wuzetem.pl